توافقنامه شرایط استفاده از سرویسها و خدمات سامانه پیامک تبلیغاتی ایران به زودی تکمیل خواهد شد.